Regulamin wynajmu i korzystania z Apartamentów

Kudowa Słone Residence

WAŻNE! W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY PROSIMY O INFORMACJĘ PODCZAS DOKONYWANIA REZERWACJI APARTAMENTU WRAZ Z PODANIEM DANYCH DO FAKTURY. INFORMACJĘ TAKĄ PROSIMY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES rezerwacje@piwnyzakatek.pl

  1. REZERWACJA – OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI

1.1 Rezerwacji dokonać można na stronie www.sloneresidence.pl, bezpośrednio kontaktując się telefonicznie pod nr telefonu +48 601 663 033, mailowo na adres rezerwacje@piwnyzakatek.pl lub poprzez portale rezerwacyjne, podając swoje dane, termin przyjazdu oraz wyjazdu, ilość osób oraz dane kontaktowe.

1.2. W trakcie dokonywania rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych PIWNEGO ZAKĄTKA. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia prawidłowego procesu rezerwacji oraz do celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997r. o ochronie danych osobowych.

1.3. Potwierdzenie rezerwacji ze strony GOŚCIA jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia UMOWY NAJMU APARTAMENTU.

1.4. Potwierdzenie rezerwacji ze strony PIWNEGO ZAKĄTKA oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem UMOWY NAJMU APARTAMENTU.

1.5. Po dokonaniu rezerwacji PIWNY ZAKĄTEK prześle na wskazany adres e-mail dokumenty będące potwierdzeniem wstępnej rezerwacji.

1.6. W ciągu 4 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji (o ile nie ustalono inaczej), GOŚĆ zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy w PLN, za pośrednictwem BLIK lub należy podać numer karty kredytowej, datę jej ważności, kod CVC/CCV i nazwisko okaziciela karty, wraz z upoważnieniem do jej obciążenia.

Dane do przelewu:

58 1020 1068 0000 1502 0373 3533

PIWNY ZAKĄTEK Sp. Z o.o.

Ul. Koszycka 21

33-100 Tarnów

W tytule wpisując imię, nazwisko i nr rezerwacji

Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.

1.7. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu na podane konto bankowe zadatku w wysokości 50% w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Po upływie wskazanego terminu PIWNY ZAKĄTEK będzie uprawniony do anulowania rezerwacji.

1.8. Uprzejmie informujemy, że nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.

1.9. Zwierzęta domowe są akceptowane jednakże GOŚĆ zobowiązany jest do podania takiej informacji w momencie rezerwacji Apartamentu. Za pobyt zwierząt zostanie naliczona dodatkowa opłata.

  1. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE GOŚCIA

2.1. Najemca dysponuje Apartamentem w dniach i godzinach określonych podczas rezerwacji.

2.2. Wejście Gościa do Apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi nie wcześniej niż o godz. 16:00 i nie później niż o godz. 20.00. W wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym ustaleniu, istnieje możliwość późniejszego zameldowania. W tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt z PIWNY ZAKĄTEK w celu potwierdzenia takiej możliwości.

Opuszczenie Apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie wcześniej niż o godz. 7:00 i nie później niż o godz. 11:00. Dokładne godziny wejścia i opuszczenia Apartamentu, zgodnie z powyższym postanowieniem, strony każdorazowo ustalają telefonicznie bądź drogą mailową.

2.3. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez GOŚCIA do godziny 11:00 i uniemożliwienie przeprowadzenie terminowego wykwaterowania, GOŚĆ zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kolejną rozpoczętą dobę w wysokości przewidzianej w cenniku.

2.4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, GOŚĆ zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia  PIWNEGO ZAKĄTKA nr tel. +48 601 663 033. W razie braku kontaktu z GOŚCIEM, PIWNY ZAKĄTEK zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

2.5. Przy zameldowaniu wymagane jest okazanie przez GOŚCIA dowodu tożsamości ze zdjęciem.

3. CENY ZA WYNAJEM

3.1. Obowiązujące ceny wynajmu Apartamentów podane są na stronie www.sloneresidence.pl bezpośrednio po kontakcie telefonicznym z obiektem i na portalach rezerwacyjnych. Ceny zależne są od ilości rezerwowanych dób, ilości zakwaterowanych osób oraz sezonowości.

3.2. W Apartamencie może nocować tyle osób ile ustalono podczas rezerwacji. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez GOSCIA doliczona będzie stała opłata w wysokości 200 zł za każdą kolejną niezgłoszoną osobę

3.3. GOŚĆ zobowiązany jest uiścić opłatę uzdrowiskową w dniu przyjazdu.  Opłata, zgodnie z taryfikatorem Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju, wynosi 4,50zł za osobo-dobę.

3.4. UMOWA NAJMU APARTAMENTU nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz ewentualnych kosztów przewozu. Istnieje możliwość dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników jednak za dodatkowa opłatą.     

3.5. Pobyt zwierząt możliwy jest w lokalu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z POWNYM ZAKATKIEM.

  1. WYKONANIE USŁUGI NOCLEGOWEJ

4.1 Apartament przed przekazaniem do dyspozycji GOŚCIA jest poddany sprzątaniu, jak również w ramach umowy przewidziane jest sprzątanie Apartamentu po zakończeniu najmu. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń GOŚCIE zobowiązani będą do zapłaty 200 zł lub zostaną obciążeni kosztami prania/sprzątania zgodnie z rachunkiem za usługę.

4.2. W przypadku stwierdzenia przez GOŚCIA w trakcie wykonania usługi, że jest ona wykonywana w nienależyty sposób lub niezgodny z warunkami rezerwacji jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń do PIWNEGO ZAKĄTKA telefonicznie pod nr tel. +48 601 663 033 lub na adres e-mail  rezerwacje@piwnyzakatek.pl

4.3. Reklamacja dotycząca nienależytego przygotowania Apartamentu powinna być zgłoszona niezwłocznie po wejściu do lokalu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zameldowania. Reklamacje nie będą rozpatrywane pozytywnie jeżeli zaniechano zgłoszenia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub odmówiono zgody na wejście osoby z personelu w celu usunięcia nieprawidłowości.

4.4. GOŚCIE zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Wspólnot Mieszkaniowych działających w danej lokalizacji. 

4.5. PIWNY ZAKĄTEK nie odpowiada za rzeczy GOŚCIA wniesione i pozostawione w apartamencie, a umowa nie jest umową przechowania. 

4.6. PIWNY ZAKĄTEK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na parkingu należącego do Kudowa Słone Residence.

  1. OBOWIĄZKI GOŚCIA

5.1. W ramach niniejszej umowy GOŚĆ otrzymuje w dniu przyjazdu komplet kluczy wejściowych wraz z pilotem do otwierania szlabanu. GOŚĆ nie jest upoważniony do udostępniania w/w kluczy osobom trzecim. Jeśli istnieje taka możliwość techniczna, klucz może być pozostawiony w skrzynce szyfrowej. Kod szyfrowy do skrzynki GOŚĆ otrzymuje SMS-em z numeru PIWNEGO ZAKĄTKA +48 601 663 033. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do zwrotu oryginalnego kompletu kluczy. W przypadku zagubienia klucza do drzwi wejściowych do Apartamentu, GOŚĆ zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wymianą zamka w drzwiach na taki sam jak ten, do którego zgubiono klucz. Natomiast, w przypadku zagubienia klucza wejściowego do klatki schodowej, GOŚĆ pokryje koszt dorobienia zgubionego klucza. Cena umowna za dorobienie klucza wynosi 450 PLN jako zadośćuczynienie za straty i szkody.

5.2. GOŚĆ zobowiązany jest do należytego zabezpieczania lokalu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

5.3. Wewnątrz Apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów i innych produktów tytoniowych. Łamanie zakazu palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w Apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji lokalu w wysokości 500 PLN.

5.4 W przypadku zgłoszonej skargi bądź interwencji policji umowa najmu może być rozwiązana przez wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

5.5. GOŚĆ ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych, ścian znajdujących się w lokalu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób a także przebywających zwierząt.

5.6. W przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania rzeczy, które są  wyposażeniem Apartamentu, GOŚĆ zobowiązany jest do dokonania opłaty/kary, w wysokości średniej rynkowej wartości naprawy uszkodzonej rzeczy / bądź, przy braku możliwości naprawy, dokonania opłaty/kary za pełną wartości danej rzeczy. W terminie do 48h po wymeldowaniu PIWNY ZAKĄTEK powiadomi GOŚCIA o zaistniałych uszkodzeniach i po weryfikacji uszkodzenia PIWNY ZAKĄTEK poinformuje GOŚCIA o możliwych formach usunięcia usterki. W sytuacji, gdy GOŚĆ zgłosi awarię/usterkę w trakcie pobytu, przedstawiciel PIWNEGO ZAKĄTKA w porozumieniu  z GOŚCIEM sporządzi odpowiednią notatkę i zaproponuje rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony.  

5.7. GOŚĆ zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania Apartamentu w czystości, umożliwiającego jego normalne użytkowanie.

5.8. Przez cały czas pobytu na terenie Apartamentów Kudowa Słone Residence dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieka i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

5.9. W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

5.10. Godzinę przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia odbioru kluczy.

  1. REZYGNACJA / BRAK PRZYJAZDU GOŚCIA / ANULOWANIE LUB ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

6.1. Zgodnie z art. 38pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) GOŚCIOM nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi zakwaterowania.

6.2. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r., poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 15 ust. 4. rezerwacja może zostać bezpłatnie anulowana do 30 dni przed terminem przyjazdu. Zapłacona kwota zadatku podlega zwrotowi w ciągu 180 dni od anulowania.

6.3. W przypadku skrócenia pobytu w Apartamencie po opłaceniu rezerwacji, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. PIWNY ZAKĄTEK nie jest zobowiązany do zwrotu należności za niewykorzystany przez GOŚCIA okres pobytu, chyba że skrócenie pobytu było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa powyżej spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

6.4. Anulowanie rezerwacji GOŚĆ winien zgłosić w formie pisemnej pocztą elektroniczną. Zwrot wpłaconego zadatku przysługuje jeśli anulacja nastąpiła:

– powyżej 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu – zwrot 100% zadatku.

– poniżej 14 dni od planowanego terminy przyjazdu – zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Świąt Wielkanocnych, Weekendu Majowego itp. zwrot zadatku przysługuje jeśli anulacja nastąpiła:

– powyżej 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu – zwrot 100% zadatku.

– poniżej 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu – zadatek  nie podlega zwrotowi.

6.5. W razie wystąpienia siły wyższej/sytuacji losowej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez GOŚCIA rezerwacji, PIWNY ZAKĄTEK, zależnie od dostępności Apartamentów, ma możliwość zaproponowania zmiany terminu lub Apartamentu na inny o podobnym standardzie i cenie. Gdyby zamiana nie była możliwa w określonym terminie, PIWNY ZAKĄTEK odstępuje od umowy i dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.  

6.6. Niepojawienie się GOŚCIA do godz. 9:00 dnia następnego po terminie rozpoczęcia rezerwacji skutkuje rezygnacją przez GOŚCIA z danej rezerwacji i możliwością wynajęcia przez PIWNY ZAKĄTEK Apartamentu innemu GOŚCIOWI, jeśli nie ustalono inaczej. W w/w sytuacji wpłacony zadatek  nie podlega zwrotowi.

6.7. Czasowy lub całkowity brak możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, pakietu telewizyjnego, nie stanowi podstawy do żądania, zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu.

6.8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją REGULAMINU.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy, strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego właściwego dla miejsca siedziby spółki. Dane osobowe GOŚCIA zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.

7.2. Wynajmujący może odmówić przyjęcia GOŚCIA na teren Kudowa Słone Residence, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Kudowa Słone Residence lub  GOŚCI albo szkodę na osobie innych GOŚCI, pracowników lub innych osób przebywających na terenie Kudowa Słone Residence, albo w inny sposób zakłócił spokój.

Rezerwujący oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania mu przez PIWNY ZAKĄTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie informacji w celach nawiązania kontaktu i korespondencji zgodnie z postanowieniami RODO.

 Zostałam/em poinformowana/y, że podstawą przetwarzania moich danych osobowych w związku z dokonaną rezerwacją online jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jestem (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zasadami Przetwarzania Danych z dnia 25 maja 2018 r. dostępnymi na stronie internetowej www.sloneresidence.pl i akceptuję ich postanowienia. Pozostaję świadoma/y, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez wysłanie maila w tym przedmiocie na adres mailowy rezerwacje@piwnyzakatek.pl

Translate
Scroll to Top